logo julianaschool brandsma
menu

Schrijven, rekenen en lezen

Een breed vakkenpakket

Op school bieden wij een uitgebreid vakkenpakket aan de leerlingen. In de schoolgids kunt u lezen hoeveel tijd er per week aan de verschillende vakken wordt besteed. De nadruk ligt op taal, lezen en rekenen.
Taal en lezen
Door in alle groepen dagelijks voor te lezen en tijd in te ruimen voor het genieten van boeken, proberen we kinderen het plezier van lezen te laten ervaren. Ook aan de kinderboekenweek besteden we aandacht en we houden onze jaarlijkse boekenmarkt. Niet alle kinderen leren lezen in hetzelfde tempo. Sommigen hebben meer 'leeskilometers' nodig om op het gemiddelde niveau te komen en te blijven. Wanneer kinderen meer persoonlijke hulp nodig hebben,krijgen zij remedial teaching of kunnen zij deelnemen aan de Leeskliniek.

 

Lezen in groep 3

In groep 3 starten we met de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Deze methode sluit uitstekend aan op het programma ‘Schatkist’, dat in de kleutergroepen wordt gebruikt. De methode is een taal/leesmethode: de mondelinge en de schriftelijke taalontwikkeling worden op systematische wijze gestimuleerd. Na ongeveer een half jaar kennen de leerlingen alle letters. Daarna worden de woorden ingewikkelder en langer en wordt het leestempo opgevoerd. We oefenen ook veel met begrijpend lezen.
De methode biedt een goede aanpak voor kinderen die een snellere leesontwikkeling doormaken en er is een speciale leerlijn voor kinderen die wat achter blijven met taal/lezen. Door middel van toetsen en registratie van de resultaten, kan de leerkracht nog beter inspelen op de behoeften van het individuele kind.

 

Lezen vanaf groep 4

In aansluiting op de methode ‘Veilig Leren Lezen’ werken we voor technisch lezen met de methode ‘Flits. Deze methode speelt in op de verschillen in leesvaardigheid van de leerlingen. Wij streven ernaar om alle kinderen halverwege groep 6 het gewenste niveau te laten bereiken, namelijk AVI-M6. Kinderen die zich niet in dit tempo ontwikkelen, krijgen zo vroeg mogelijk extra leeshulp of remedial teaching.

Naast technisch lezen neemt begrijpend lezen in alle groepen een belangrijke plaats in. Vanaf groep 4 gebruiken we hiervoor de methode ‘Tekst verwerken’, waarin ook onderdelen als studerend lezen en kritisch lezen aan de orde komen. 

 

Taal en spelling vanaf groep 4

Met de methode ‘Taal in beeld’ krijgen leerlingen maximale mogelijkheden om zelfstandig met het aangeboden lesmateriaal te werken. Zij kunnen individueel of samen met klasgenoten de lessen volgen en opdrachten maken. Met de methode ‘Spelling in beeld’ leren de kinderen de belangrijkste spellingstrategieën. Zo leren ze niet alleen zoveel mogelijk woorden correct te spellen, maar leren ze ook de juiste spellingdenkwijze aan.

 

Schrijven

Door het gebruik van computers, laptop en tablets in de vrije tijd, en de invoering van tablets in groep 4 en 5, lijkt het alsof leerlingen minder schrijven dan vroeger. Toch blijft het schrijfonderwijs op de Brandsma hoog in het vaandel staan. Door middel van de methode 'Pennenstreken' streven wij ernaar dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen. In elk groep ligt het accent op andere facetten van het schrijven en het schrift.

 

Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde leren de kinderen in alle groepen via de methode ‘Alles telt’. De instructie wordt aan de hele klas of groepsgewijs aangeboden. Daarna kan elke leerling de verwerking op zijn eigen niveau doen. Bij de methode ligt het accent op oefenen, memoriseren en automatiseren. Daarbij wordt er uitgebreid geoefend met de 'kwismeester', een nieuwe oefenvorm die leerlingen in tweetallen laat werken aan het automatiseren en memoriseren van bekende stof. De methode wordt ondersteund met een digitaal oefenpakket met automatische registratie per leerling. In groep 4,5,6,7,8 maken de leerlingen ook rekenopdrachten op de tablet.

 

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 15
1405 HK Bussum
035 698 09 80
directie.brandsmaschool@proceon.nl