logo julianaschool brandsma
menu

MR & OR

derraad

Wat doet de ouderraad (OR) op de Brandsmaschool?

De Brandsmaschool heeft een actieve en zelfstandig opererende ouderraad die diverse activiteiten organiseert en de school bij diverse activiteiten ondersteunt. Verder is de OR vooral de verbinding tussen de ouders en de school.

We zetten het belang van de leerlingen centraal door:

* Jaarlijks de ouderbijdrage te innen. Deze bijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dankzij de oudergelden kunnen we allerlei activiteiten organiseren. Het geld wordt nuttig besteed voor de kinderen. Jaarlijks legt de ouderraad verantwoording af van de besteding van deze financiële middelen. De verantwoording van de begroting 2019-2020 vindt u hier. 

* De ouderbijdrage in samenspraak met de schoolleiding uit te geven aan activiteiten voor de kinderen. Zo realiseren we extra ondersteuning op onderwijsgebied. Daarnaast wordt de bijdrage gebruikt voor extra activiteiten zoals bijvoorbeeld het zomerfeest, Sinterklaas en het Paasontbijt. De activiteitencommissie organiseert deze activiteiten.

* Bij te dragen aan een goed schoolklimaat. Dat doen we door het organiseren van sociale activiteiten voor ouders en/ of kinderen. Denk hierbij aan het jaarlijkse tennistoernooi voor ouders, het ouderfeest en Kerstavond.

* Feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad

* De schoolleiding te adviseren (gevraagd of ongevraagd) en te ondersteunen bij andere activiteiten zoals de communicatie (SMS alert, website, social schools etc.)

De OR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen bespreken we alle activiteiten, belangrijke zaken of vragen die bij ouders of binnen het team leven. In de ouderraad zitten ouders van leerlingen van verschillende groepen, we streven we naar een evenredige vertegenwoordiging van de groepen in de OR. Elke ouder kan zich kandidaat stellen voor deze raad.

 

GMR en MR

Sinds 1982 is de medezeggenschap in het onderwijs wettelijk geregeld in ons land. De GMR en MR zijn belangrijke organen binnen de school en stichting Proceon.

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is vergelijkbaar met de Ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Ze biedt directbetrokkenen bij de school (personeelsleden, ouders en in het middelbaar onderwijs ook leerlingen) de mogelijkheid om zich uit te spreken over het beleid van de school. Iedere locatie van stichting Proceon heeft een MR waarin twee ouders (MR-ouders) en twee leerkrachten (MR-team) zitting hebben. Het MR-team wordt gekozen door de teamleden en de MR-ouders worden gekozen door de ouders. De MR komt ongeveer zes keer per jaar samen en vaker indien nodig.


GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) adviseert op bovenschools niveau over het beleid van stichting Proceon en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden. Ze vertegenwoordigt de aangesloten basisscholen van Proceon. Enkele scholen vaardigen vanuit de MR twee leden (een ouder en een teamlid) aan de GMR af. De samenstelling van scholen wisselt. De GMR bestaat uit vijf personeelsleden en vijf ouders. Gebruikelijk hebben leden drie jaar zitting. Ook de GMR komt ongeveer zes keer per jaar samen en vaker indien nodig.

 

GMR-lid namens de Brandsmaschool

• Herman Huidink: vader van Joep, Tijn en Merle (groep 7, 5 en 4). Contact: jhhuidink@hotmail.com .

 

MR-leden (van links naar rechts)

De ouders in de raad (MR-ouders)

• Jan-Hein van Leeuwen vader van Korneel en Ole (groep 6 en 3) 

• Joost Bous: vader van Ype en Taeke (groep 6 en 5). Contact: joostbous@yahoo.com .

 

De leerkrachten in de raad (MR-team)

• Ingrid Fontijn (groep 6). Contact: i.fontijn@proceon.nl .

• Michelle Hijstek (groep 7). Contact: m.hijstek@proceon.nl .

 

Vanzelfsprekend kunt u altijd bij de GMR- en MR-leden terecht met vragen of opmerkingen

Klik hier voor het jaarverslag van de MR.

 

Foto: leden MR 

Onze school

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 15
1405 HK Bussum
035 698 09 80
directie.brandsmaschool@proceon.nl